Wiosenny Inkubator Innowacji

Realizator projektu: Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie

O projekcie: 

Projekt WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI (temat: Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy), jest realizowany w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”, przez Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

Celem głównym projektu jest wybór oraz  kompleksowe wsparcie procesu inkubacji 32 innowacji społecznych w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Projekt zaadresowany jest zarówno do osób fizycznych, jak i grup nieformalnych oraz osób prawnych, takich jak stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa i in. czy wreszcie instytucje rynku pracy. Odbiorcami wypracowanych w ramach projektu rozwiązań mają być następujące grupy docelowe: osoby 50+, osoby niepełnosprawne oraz osoby młode mające problem z wejściem na rynek pracy.

Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to: 3 000 902,00 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi: 2 906 872,00 zł  (środki europejskie: w kwocie 2 829 550,49 zł, środki  dotacji celowej: 77 321,51 zł).

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2016 do 31 marca 2019¸ na terenie całej Polski.