Inkubator pomysłów

Realizator projektu: Projekt „Innowacje na ludzką miarę” realizują:

  • Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
  • Gmina Miasta Gdynia
  • Miasto st. Warszawa
  • ECORYS Polska Sp. z o.o.

O projekcie:

Istotą działań, podejmowanych w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę” jest wsparcie w rozwoju nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób zależnych ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek i ich opiekunów.

W trakcie projektu, w dwóch lokalizacjach – Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz Marzycielach i Rzemieślnikach. Domu innowacji Społecznych w Warszawie – funkcjonować będą inkubatory pomysłów (inkubatory innowacji społecznych), w których testowany będzie model inkubacji innowacji oparty o lokalną, sieciową współpracę międzysektorową.

W ramach trzech naborów do inkubatorów ok. 72 pomysły na innowacje otrzyma wsparcie (m.in. w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu) przy dopracowywaniu koncepcji i przygotowywaniu prototypu innowacyjnego rozwiązania, które będzie mogło być przetestowane w mikroskali. 33 z nich będą mogły otrzymać grant na przeprowadzenie testowego wdrożenia w wybranej lokalizacji, a 6 najlepszych spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, będzie upowszechnianych na szerszą skalę w oparciu o doświadczenia z testowania. Ze wsparcia inkubatora będę mogli korzystać przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, ale także grupy nieformalne i osoby fizyczne.

Oprócz wsparcia dla konkretnych potencjalnych innowacji, w ramach projektu będziemy testować też sam model pracy „inkubacyjnej” z pomysłami dotyczącymi odpowiedzi na społeczne wyzwania.

Projekt zakłada także działania upowszechniające samą tematykę innowacyjnego podejścia do wyzwań społecznych – m.in. spotkania wprowadzające w tematykę poszczególnych naborów do inkubatora, które mogą pomóc budować zespoły projektowe wokół konkretnych, zdiagnozowanych potrzeb osób zależnych (tzw. Innowacyjne szybkowary), otwarte seminaria poświęcone różnym aspektom innowacji społecznych oraz spotkania sieciujące dla osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem innowacji – zarówno od strony autorów pomysłów, jak i podmiotów, które mogłyby je wdrażać.

Będziemy również pracować na rzecz budowania lokalnych środowisk przyjaznych innowacjom – w kilku miastach (poza Warszawą i Gdynią) zorganizujemy wspólnie z lokalnymi partnerami tzw. Innowacyjne miksery dla osób zainteresowanych pracą nad poszukiwaniem nowych rozwiązań dla problemów społecznych.

Projekt Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 2 919 855,06 zł (w tym 2 753 131,34 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 68 265,77 zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa).